7.3.56

ความภาคภูมิใจ ของเรา บ.รุ่งอนันต์ทัวร์

       ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินโครงการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการรับรอง มาตรฐานของธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ที่ผ่านการตรวจประเมิน อันจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ทำให้ได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชายต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับเครื่องหมายรับรอง พร้อมประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพและบริการในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานที่กำหนด

       ข้อมูล จาก http://www.suas.su.ac.th/